ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Επίκαιρα Νομοθετήματα

Οικονομία-Φορολογία

 • Υπουργ. Απόφ. Αρ. 26034/695 (ΦΕΚ Β΄ 2362/18-6-2019): των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών. Υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης αυτών, μέσω λογαριασμού πληρωμών.
 • Υπουργ. Απόφ. Αρ. A.1211 (ΦΕΚ Β΄ 2007/31-5-2019):  της Υφυπουργού Οικονομικών. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013.
 • Υπουργ. Απόφ. Αρ. οικ. 4241/127 (ΦΕΚ Β΄ 173/30-1-2019):  της Υπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.
 • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄221/31-12-2018): «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και επέκταση εφαρμογής του μέτρου του "Μεταφορικού Ισοδύναμου" του ν. 4551/2018».
 • Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α΄212/18-12-2018): «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».
  Mε τα άρθρ. 59επ τροποποιούνται ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και δίνεται η δυνατότητα χωριστής δήλωσης των συζύγων σχετικά με την φορολογία εισοδήματος καθώς και ο Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.
 • Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ Α΄200/3-12-2018): «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις».
  Με το άρθρο 1 του παρόντος αντικαθίσταται από τότε που ίσχυε το άρθρο 39 του Ν. 4387/2016 και προστίθεται άρθρο 39Α τα οποία αφορούν τις εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών (από 1-1-2019 το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης καθορίζεται σε 13,33%).
  Με τα άρθρα 4 και 5
  του ανωτέρω νόμου ρυθμίζονται θέματα εισφορών των δικηγόρων (αμίσθων και εμμίσθων) στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και στον κλάδο εφάπαξ παροχής του ΕΤΕΑΕΠ και με το άρθρο 7 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρ. 28 του Ν. 4387/2016 για τους αυτοαπασχολούμενους, σχετικά με την ανταποδοτική σύνταξη και τις συντάξιμες αποδοχές από 1.1.2019.
  Στο άρθρο 30 προβλέπεται ότι το χρηματικό ποσό που λαμβάνουν οι δικηγόροι για τη συμμετοχή τους ως Πρόεδροι εφορευτικών επιτροπών σε εκλογές σωματείων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, κ.λπ. θεωρείται «αποζημίωση» και όχι «αμοιβή» εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 108 του Π.Δ.26/2012 (περί εκλογής βουλευτών) και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε φόρο, σε κανενός είδους παρακράτηση, εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων, είναι ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.
  Τέλος στο άρθρο 23 προβλέπεται ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής, όταν ο εργοδότης παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης ανεξάρτητα εάν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία ή βλάβη.
 • Ν. 4579/2018 (ΦΕΚ Α΄201/3-12-2018): «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών – προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις».
  Με το άρθρο 23 του παρόντος τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4172/2013, σχετικά με τους συντελεστές φορολόγησης των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και των υπόχρεων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
  Στο άρθρο 24 προβλέπεται η μείωση του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2019 όταν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου ανέρχεται μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α., που προκύπτει μειώνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Όταν η συνολική αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, για το υπερβάλλον ποσό αυτής, το ποσό της μείωσης κατά τριάντα τοις εκατό (30%) μειώνεται κατά επτά δέκατα (0,7) του ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ ακίνητης περιουσίας και δεν μπορεί να υπερβεί τα εκατό (100) ευρώ.
  Περαιτέρω στο άρθρο 26 προβλέπεται η διανομή του κοινωνικού μερίσματος για την στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.
 • Ν. 4571/2018 (ΦΕΚ Α΄186/30-10-2018): «Ι) Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις».
  Τροποποιείται  ο ν.3213/2003 αναφορικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Με τα άρθρ. 13 και 14 αντίστοιχα τροποποιείται το άρθρ. 43 του ν.4489/2017 (έκτακτα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης) και το άρθρ. 110Α του Ποινικού Κώδικα. Με το άρθρ. 23 καταργείται το αδίκημα της επαιτείας, (άρθρ. 407 του ΠΚ).
 • Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄179/11-10-2018): «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις».
  Με το πρώτο μέρος του ως άνω νόμου γίνεται προσαρμογή του εθνικού δικαίου, που αφορά το διέπον την Ελληνική Κεφαλαιαγορά σύστηµα άυλων τίτλων, όπως λειτουργεί υπό το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, ως διαχειριστή του Συστήµατος Άυλων Τίτλων (ιδίως ν. 2396/1996, ν. 3756/2009, ν. 3606/2007), προς τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 909/2014. Με τις διατάξεις του δεύτερου μέρους εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2258 αναφορικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Περαιτέρω με το άρθρο 37 του ως άνω νόμου δύναται η δυνατότητα στον φορολογούμενο, μετά από αίτησή του η χορήγηση πιστοποιητικού, για μεταβίβαση συγκεκριμένου ακινήτου με παρακράτηση και απόδοση του συνολικά οφειλόμενου ποσού κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για όλα τα ακίνητα για τα οποία είναι υπόχρεος. Επιπρόσθετα με το άρθρο 52 τροποποιείται το άρθρο 17 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπου ορίζεται ότι στοιχεία μητρώου φορολογουμένων, όπως είναι ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η ΔΟΥ στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων χορηγούνται σε διατραπεζικές εταιρείες, που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, χάριν πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, αποκλειστικά για τον σκοπό ενημέρωσης των αρχείων δεδομένων που τηρούν.
 • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2018 (ΦΕΚ Α΄138/26-07-2018): «Έκτακτα μέτρα για την στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018».
  Η παρούσα αναφέρεται σε ρυθμίσεις που αφορούν τους πληγέντες από τις πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική και συγκεκριμένα στην παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων, σε φορολογικές ρυθμίσεις για την καταβολή του φόρου εισοδήματος, την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, την αναστολή πλειστηριασμών,  το δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο, κλπ.
  Με το άρθρ.  1επ. του παρόντος ρυθμίζεται ενιαία η έναρξη του δικαιώματος καταβολής σύνταξης για το σύνολο των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ και, επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να μη διακόψει την απασχόλησή του, εφόσον το έχει δηλώσει στην αίτηση συνταξιοδότησής του. Χορηγείται, η δυνατότητα διαγραφής οφειλών ή τόκων και πρόσθετων τελών που δημιουργήθηκαν, ενώ ο ασφαλισμένος τελούσε σε εύλογη αμφιβολία για την υπαγωγή του ή όχι στην ασφάλιση ενός φορέα και προβλέπεται επίσης ότι η αμφισβήτηση για κατηγορίες ασφαλισμένων, θα επιλύεται, με υπουργική απόφαση, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης.
  Με το άρθρ. 5 του παρόντος εισάγονται διατάξεις για την επιβολή προστίμων στους εργοδότες, που απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους, από τον ΣΕΠΕ κατά δέσμια αρμοδιότητα χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων. Με τα άρθρ. 9επ. ρυθμίζονται ζητήματα ευθύνης αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων καθώς και θέματα πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, όπου εφεξής ο εργοδότης υποχρεούνται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», τους μαθητευόμενους σπουδαστές και φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση. Εισάγονται ρυθμίσεις για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων με σκοπό την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, τον διορισμό ενός επιτρόπου ο οποίος επιτελεί εγγυητικό ρόλο για τα συμφέροντα του ανηλίκου και συμπληρώνει την περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητά του.
  Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του επιδόματος, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε εργαζόμενους (άρθρ. 33). Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο άνεργος διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου, ενώ παρακολουθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης και εισάγονται διατάξεις για διαγραφέντες από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (άρθρ. 34). Ορίζεται ως ακατάσχετη η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που δίδεται από τον ΟΑΕΔ σε επιδοτούμενους ή μη ανέργους που δοκιμάζονται ιδιαίτερα από οικονομική ή άλλη αιτία (άρθρ. 35). Τέλος με το άρθρ. 62, ορίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης μητέρας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας και της ληξιαρχικής εγγραφής τέκνου.
 • Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄104/13-06-2018): «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών». Με το άρθρ. 4 του παρόντος ορίζεται ότι η ανώνυμη εταιρεία συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που περιέχει το καταστατικό, ή με ιδιωτικό έγγραφο, αν υιοθετείται πρότυπο καταστατικό σύμφωνα με την 31637/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β´ 928). Στο άρθρ. 9 ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο η α.ε. εγγράφεται στο Γ.Ε.ΜΗ. ή τροποποιείται το καταστατικό της. Ως προς την σύσταση της εταιρείας γίνεται παραπομπή στη διαδικασία σύστασης ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4441/2016 (ίδρυση μέσω Υπηρεσίας Μιας Στάσης, που εν προκειμένω είναι ο συμβολαιογράφος ή η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., αν η εταιρεία συνιστάται με ιδιωτικό έγγραφο) και προσδιορίζονται ορισμένες εξαιρέσεις. Αυξάνεται το ελάχιστο κεφάλαιο των ανωνύμων εταιρειών στο ποσό των 25.000 Ευρώ, (παρ. 2 άρθρ. 15) όπως προβλέπεται στο άρθρο 45 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (αντί του μέχρι τώρα ποσού των 24.000 ευρώ). Προβλέπεται (άρθρ. 17) ότι η αποτίμηση των εισφορών σε είδος διενεργείται από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από πιστοποιημένους εκτιμητές. Το άρθρ. 33 αναφέρει τα είδη των τίτλων που μπορούν να εκδοθούν από μια α.ε., ήτοι μετοχές, ομολογίες, τίτλους κτήσης μετοχών (warrants), και ιδρυτικούς τίτλους. Επιτρέπεται η έκδοση κάθε είδους τίτλου σε «κατηγορίες» σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου και τις αποφάσεις του οργάνου που αποφασίζει για την έκδοση, καθώς και η σύνδεση (stapling) περισσότερων τίτλων που εκδίδει η εταιρεία, ώστε να μπορούν να αποκτώνται ή και να διατίθενται μόνο από κοινού. Με την παρ. 3 του άρθρ. 77 εισάγεται ανώτατος αριθμός μελών που μπορεί να απαρτίζουν το δ.σ. (15 μέλη) πέραν του κατώτατου αριθμού, που προβλέπεται ήδη (3 μέλη), ενώ με την παρ. 4 αποσαφηνίζεται το καθεστώς συνυπευθυνότητας του φυσικού προσώπου που ορίζει το νομικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα άρθρα 102 έως 108 αφορούν την ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και το  άρθρ. 121 του παρόντος ορίζει τα πρόσωπα που μπορούν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, όπου εκτός από το Δ.Σ., τη σύγκληση μπορούν εφεξής να διενεργούν και ο σύνδικος ή άλλα πρόσωπα που διαχειρίζονται διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα. Την πρωτοβουλία της σύγκλησης μπορεί να έχει και μειοψηφία μετόχων ή ο τακτικός ελεγκτής της εταιρείας. Συστηματοποιούνται οι διατάξεις περί συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση (άρθρ. 125 έως 126) τόσο για τις εισηγμένες όσο και για τις μη εισηγμένες εταιρείες. Η συμμετοχή από απόσταση διακρίνεται σε συμμετοχή από απόσταση πριν από τη Γ.Σ. (επιστολική ψήφος) η οποία μπορεί να είναι και ηλεκτρονική, και κατά τη διάρκεια αυτής (τηλεδιάσκεψη). Περαιτέρω εισάγεται ο θεσμός της δυνατότητας λήψης πλειοψηφικής απόφασης από τη Γ.Σ. «χωρίς συνεδρίαση» για μη εισηγμένες εταιρείες («written resolutions»). To Δ.Σ. προτείνει τη λήψη μιας απόφασης και οι μέτοχοι απαντούν ηλεκτρονικά. (άρθρ. 135). Επιπλέον το άρθρ. 184 περιέχει ρυθμίσεις που καταργούν τις ανώνυμες μετοχές και διατηρούνται μόνο οι ονομαστικές, ενώ απαγορεύεται, ήδη από τη θέση σε ισχύ του νέου νόμου, η έκδοση νέων ανωνύμων μετοχών από τις ελληνικές εταιρείες. Η ονομαστικοποίηση των υφιστάμενων ανωνύμων μετοχών θα επέλθει την 1η Ιανουάριου 2020. Με την περίπτωση α´ του άρθρ. 189 του παρόντος από 01/01/2019, καταργούνται τα άρθρ. 1 έως 63δ και 90 έως 146 του κ.ν 2190/1920 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει την 1.1.2019 (άρθρ. 190) εκτός αν ειδικώς ορίζεται διαφορετικά (βλέπε επίσης άρθρ. 187 μεταβατικές διατάξεις).
 • Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ Α΄93/31-05-2018): «Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις». Με τον ως άνω νόμο ορίζεται ότι η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων της Ε.Π.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) ευρώ (άρθρ. 1), δίνεται η δυνατότητα σύστασης Ε.Π.Ε. και µε τη χρήση πρότυπου καταστατικού, αντί αποκλειστικά µε συμβολαιογραφικό έγγραφο και προβλέπεται ότι η Ε.Π.Ε αποκτά νομική προσωπικότητα µόνο µε την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (άρθρ. 2). Περαιτέρω με το άρθρ. 4 του παρόντος εναρμονίζεται το πλαίσιο σύνταξης, ελέγχου και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων Ε.Π.Ε. με την νομοθεσία που ισχύει και παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα πρόσθετων αποθεματικών πέραν των τακτικών. Επιπλέον με το άρθρ. 6 καθορίζονται εκ νέου τα ποσοστά πλειοψηφίας των εταίρων Ε.Π.Ε., προκειμένου η συνέλευση αυτών να αποφασίσει την τροποποίηση της σχετικής εταιρικής σύμβασης. Στο άρθρ. 7 εισάγεται η δυνατότητα αναβίωσης της Ε.Π.Ε και στο άρθρ. 8 προβλέπεται το καθεστώς εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή πρακτορείων αλλοδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης µε έδρα κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) από τις αντίστοιχες εταιρείες τρίτης χώρας. Επίσης με το άρθρ. 10 τροποποιείται ο κ.ν 2190/1920 αναφορικά με τον σχηματισμό της επωνυμίας Α.Ε και την έκφραση αυτής στις διεθνείς συναλλαγές καθώς και ο ν.4072/2012 (επωνυμία Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας, Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης εταιρείας).
 • Ν. 4529/2018 (ΦΕΚ Α΄56/23-03-2018): «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014,σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των δικαίου ανταγωνισμού των κρατών- μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις». Το άρθρο 22 του ως άνω νόμου αναφέρεται στην ασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης, των άμεσα ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών της οικογενείας τους, των πρώην Κλάδων Υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ και υπάγονται πλέον στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ. Παράλληλα γίνεται λόγος αναλυτικά για τα πρόσωπα που θεωρούνται, ως μέλη οικογένειας των άμεσα ασφαλιζόμενων προσώπων και συνταξιούχων λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή δικαιούχων εξωϊδρυματικού επιδόματος. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.3.2018. Στο άρθρ. 23 του ως άνω νόμου εμπεριέχονται ρυθμίσεις σχετικά με την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη. Στους άμεσα ασφαλισμένους και στα μέλη της οικογένειάς τους χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος εφόσον α) ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον εβδομήντα πέντε ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου β) ο μη μισθωτός έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρείς μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τον ν.4387/2016. Ειδικά για τους μη μισθωτούς η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται πλέον των ως άνω προϋποθέσεων και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτητές εισφορές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4387/2017 έως και 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας ημερολογιακού έτους. Εάν υπάρχει οφειλή η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα, εφόσον η οφειλή έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και τηρείται η εξόφληση των δόσεων.
 • Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5/17-01-2018): «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
  Με τις διατάξεις του Μέρους Α (άρθρ. 1-42) συνιστάται ν.π.δ.δ με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο θα είναι αρμόδιο για την ολοκλήρωση των έργων κτηματογράφησης και για την καταχώριση και δημοσιότητα των δικαιωμάτων των πολιτών επί της ακίνητης περιουσίας. Τα έμμισθα και άμισθα (ειδικά και μη ειδικά) Υποθηκοφυλακεία της Χώρας, καταργούνται σταδιακά, σε βάθος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και οι αρμοδιότητες τους μεταφέρονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του φορέα.
  Με τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρ. 6 θεσμοθετούνται τα πάγια και τα αναλογικά τέλη που καταβάλλονται στο εξής αποκλειστικά υπέρ του φορέα και όχι υπέρ τρίτων, για την εγγραφή στα βιβλία κάθε πράξης.
  Με τα άρθρ. 43-72 θεσπίζονται ρυθμίσεις που αφορούν το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών, την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης, τον καθορισμό και την χωροθέτηση λατομικών περιοχών, την εκμετάλλευση και την εκμίσθωση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος λατομείων. 
  Με το άρθρ. 176 του ως άνω νόμου τροποποιείται ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας για την κατάταξη των πιστωτών. Ειδικότερα μετά το άρθρ. 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται νέο άρθρ. 977Α με τίτλο «Σειρά κατάταξης υπερπρονομιούχων, προνομιούχων και μη» και εισάγεται ένας νέος τρόπος κατάταξης των απαιτήσεων, ο οποίος τίθεται σε παράλληλη ισχύ με τον προβλεπόμενο στο άρθρ. 977 του ΚπολΔ.
  Με το άρθρ. 177 του νόμου τροποποιείται ο Πτωχευτικός Κώδικας και προστίθεται νέο άρθρ. 156Α με τίτλο «Συρροή υπερπρονομιούχων, προνομιούχων και μη». Ειδικότερα εισάγεται νέος τρόπος κατάταξης των πιστωτών και διανομής του προϊόντος της πτωχευτικής εκποίησης, ο οποίος τίθεται σε παράλληλη ισχύ με τον προβλεπόμενο στο άρθρ. 156 του Πτωχευτικού Κώδικα.
  Περαιτέρω στα άρθρ. 178-206 γίνονται ρυθμίσεις σχετικές με το θεσμό της διαμεσολάβησης. Συγκεκριμένα το άρθρ. 180 προβλέπει ότι στην διαδικασία διαμεσολάβησης υπάγονται διαφορές όχι μόνο εκ του νόμου, αλλά και κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών. Στο άρθρ. 182 του ως άνω νόμου απαριθμούνται εκείνες οι ιδιωτικές διαφορές, οι οποίες επί ποινή απαραδέκτου του σχετικού ένδικου βοηθήματος πρέπει υποχρεωτικώς να αχθούν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης καθώς και οι διαφορές που εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή σ΄αυτήν.
  Επιπροσθέτως στο άρθρ. 184 γίνεται λόγος για την εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από την διαμεσολάβηση. Το άρθρ. 185 προβλέπει ότι η γνωστοποίηση του αιτήματος  του προσφεύγοντος στο άλλο ή στα άλλα μέρη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 182 του παρόντος νόμου, αναστέλλει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων και δικαιωμάτων, εφόσον αυτές έχουν αρχίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου καθώς και τις δικονομικές προθεσμίες καθ΄όλη την διάρκεια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Τέλος προβλέπεται η ελάχιστη αμοιβή του διαμεσολαβητή στην τακτική διαδικασία, στις ειδικές διαδικασίες και στις μικροδιαφορές.
  Με τον ανωτέρω νόμο ρυθμίζονται επίσης ζητήματα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που αφορούν την απαγόρευση πλειοδοσίας περισσότερων από κοινού, την διαδικαστική εναρμόνιση πλειστηριασμού ακινήτων προς τον πλειστηριασμό κινητών (άρθρ. 964 και 1001 του ΚΠολΔ), το ακατάσχετο του πλειστηριάσματος το οποίο δεν εμπίπτει στην πτωχευτική περιουσία και στις δεσμεύσεις που επιβάλλει το Δημόσιο για την διασφάλιση των συμφερόντων του (άρθρ. 207). Με το άρθρ. 211 του νόμου ρυθμίζεται το ποσοστό απαρτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας στις γενικές συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώ στο άρθρ. 214 προβλέπεται ότι τα υφιστάμενα οικογενειακά επιδόματα αντικαθίστανται από ένα ενιαίο επίδομα παιδιού, το οποίο χορηγείται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία κάθε οικογένειας. 
 • Ν. 4501/2017 (ΦΕΚ Α΄178/22-11-2017): «Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις». Με τον παρόντα προβλέπεται η διανομή Κοινωνικού Μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών και ορίζονται τα κριτήρια καταβολής του κοινωνικού μερίσματος που αφορούν στο εισόδημα, στην περιουσία και στην διανομή. Περαιτέρω με το άρθρ. 2 προβλέπεται η επιστροφή των ποσών που παρακρατήθηκαν για την μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων κατά το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011 και 4093/2012 και της κοινής υπουργικής απόφασης 476/2012 επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους. Η επιστροφή θα καταβληθεί με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017.
 • Ν. 4499/2017 (ΦΕΚ Α΄176/21-11-2017): «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν.4387/2016,ρυθμίσεις για την αγορά  παιγνίων, για το Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε και άλλες διατάξεις». Με άρθρ. 1 του παρόντος τροποποιείται το άρθρ. 12 του ν.4387/2016 και προβλέπεται  ότι το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης του άρθρ. 7 του ν.4387/2016, που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης. Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος είναι μικρότερος των είκοσι (20) ετών το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των είκοσι (20) ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης. Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο των δεκαπέντε (15) ετών το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ. Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιοδόχων τέκνων το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου που δικαιούνται όλα τα δικαιοδόχα τέκνα υπολογίζεται ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, όπως και στην περίπτωση του επιζώντος ή και του διαζευγμένου συζύγου και επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδόχων τέκνων. Περαιτέρω στο άρθρ. 2 του παρόντος προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ αίτηση συνταξιοδότησης συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του ν 3163/1955 δικαιούνται προσωρινή σύνταξη από την πρώτη του επόμενου της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσης της οριστικής απόφασης.
 • Ν. 4491/2017 (ΦΕΚ Α΄152/13-10-2017): Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου-Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις. Με το άρθρ. 14 του ως άνω νόμου εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στις τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Ειδικότερα προβλέπεται ότι οι αποφάσεις που κηρύσσουν ή ανακαλούν την πτώχευση ή μεταβάλλουν το χρόνο παύσης των πληρωμών, επικυρώνουν την συμφωνία εξυγίανσης ή την ακυρώνουν, επικυρώνουν ή απορρίπτουν το σχέδιο αναδιοργάνωσης, ακυρώνουν τούτο ή διατάσσουν την ατομική ανατροπή του ή παύουν τις εργασίες της πτωχεύσεως καταχωρούνται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με επιμέλεια του συνδίκου και δημοσιεύονται σε περίληψη στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων–Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ) Παράλληλα καταργούνται τα άρθρ. 85, 86, 87 και 88 του Πτωχευτικού Κώδικα. Επίσης προβλέπεται ότι από την επικύρωσή της η συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από αυτή, ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι στην διαδικασία εξυγίανσης. Επιπλέον αναστέλλεται η ποινική δίωξη των πλημμελημάτων της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής και εκείνων που προβλέπονται στο άρθρ. 25 του ν.1882/1990, καθώς και της καθυστέρησης καταβολής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον οι παραπάνω πράξεις έχουν τελεσθεί πριν από την υποβολή της αίτησης.
  Στα άρθρ. 15, 20, 21, 22, 23, 27 και 28 τροποποιείται ο ν.4412/2016 και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Το άρθρ. 24 του ως άνω νόμου τροποποιεί το άρθρ. 126 Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και μεταξύ άλλων ορίζει την διαδικασία της ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς η οποία ορίζεται αμέσως μετά την κατάθεση  του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου.
  Περαιτέρω με το άρθρ. 29 προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρ. 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εδάφια που προβλέπουν ότι η αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης των αποφάσεων που αποφαίνονται οριστικά, επιτρέπεται επίσης μετά την έκδοση οριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με την οποία κρίνεται ότι η δικαστική απόφαση που δέχθηκε ή απέρριψε την αρχική αίτηση εκδόθηκε κατά παράβαση δικαιώματος που αφορά στον δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή διάταξης ουσιαστικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
 • Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄137/13-9-2017): Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις. Τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 4387/2016 ως προς τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του δημοσίου. Το άρθρ. 15 αναφέρεται στις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές, το άρθρ. 16 σε ζητήματα επικουρικής ασφάλισης, το άρθρ. 20 στο θέμα αποσύνδεσης ασφάλισης από την ιδιότητα (αφορά δικηγόρους, μηχανικούς κ. άλ.). Το Β΄ μέρος του ανωτέρω νόμου αναφέρεται σε εργασιακές ρυθμίσεις. Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως το άρθρ. 621 (ρυθμίσεις για ταχεία εκδίκαση εργατικών διαφορών), προστίθεται νέο άρθρο 636Α (έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλόμενο μισθό) και αντικαθίσταται το άρθρ. 71 του Εισαγωγικού Νόμου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (εργατικές διαφορές-διαδικασία για έκδοση διαταγής πληρωμής οφειλόμενου μισθού και δικαστικό ένσημο). Στο άρθρ. 50 ρυθμίζονται θέματα χορήγησης βοηθήματος και ενίσχυσης της απασχόλησης των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων. Τέλος ρυθμίζονται θέματα ΑμεΑ.
 • Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α΄100/20-7-2017): Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 • Ν. 4475/2017 (ΦΕΚ Α΄83/12-6-2017): «Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και άλλες διατάξεις».
  Με το άρθρ. τρίτο του Β μέρους του ως άνω νόμου τροποποιείται η παρ.4 του άρθρ. 1 του ν.4472/2017, σχετικά με την αύξηση του συνολικού ποσού της σύνταξης από 1.1.2023 κατ΄ έτος με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
  Με το πέμπτο άρθρ. του ως άνω νόμου εισάγονται τροποποιήσεις στο άρθρ. 10 του ν.1876/1990, σύμφωνα με το οποίο μέχρι το τέλος του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση συρροής με κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας και δεν επιτρέπεται να παρέχει όρους δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από τους όρους εργασίας εθνικών συλλογικών συμβάσεων.
  Τέλος με το έβδομο άρθρ. εισάγονται τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Ειδικότερα τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρ. 959Α 965 και 1005 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
 • Ν. 4474/2017 (ΦΕΚ Α΄ 80/7-6-2017): «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις».
  Με τα άρθρ. 1επ. του ως άνω νόμου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις των Κεφαλαίων Α´ έως και Η´ του Μέρους πρώτου του ν.4170/2013 (ΦΕΚ Α´ 163) και τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α´ του Μέρους πρώτου του ν.4378/2016 (ΦΕΚ Α´ 55).
  Με το άρθρ. 7 τροποποιείται  το άρθρ. 7 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), αναφορικά με τις πράξεις που θεωρούνται ως παράδοση αγαθών και προστίθενται στα δώρα που εξαιρούνται, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής κρίσης, τα είδη σίτισης που παραδίδονται στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να διανεμηθούν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης. Με το ίδιο άρθρ. τροποποιείται, επίσης το άρθρ. 35 του Κώδικα Φ.Π.Α (ν.2859/2000), ως προς τον υπόχρεο απόδοσης του Φ.Π.Α στις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων.
  Τα άρθρ. 8 και 9 του ως άνω νόμου τροποποιούν διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Με το άρθρ. 12 εισάγονται τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) σύμφωνα με τις οποίες ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να ορίζει κατηγορίες φορολογουμένων οι οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτομάτως πληροφορίες για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, τον τρόπο, τον χρόνο και την διαδικασία υποβολής των πληροφοριών αυτών, παράλληλα δε με τις ως άνω τροποποιήσεις προστίθενται νέες περιπτώσεις διαδικαστικών παραβάσεων σχετικά με την έκδοση ή λήψη παραστατικών για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και ορίζονται, κατά περίπτωση, οι αντίστοιχες κυρώσεις.
  Στο άρθρ. 13 του ως άνω νόμου ρυθμίζονται θέματα φορολογίας κατοχής ακινήτων και προβλέπεται ότι ο σύνδικος της πτώχευσης παύει να είναι υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για την πτωχευτική περιουσία. Προβλέπεται ότι, το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. που αφορά ακίνητο πτωχού, χορηγείται στον σύνδικο, εφόσον το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και Φ.Α.Π. και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τους εν λόγω φόρους για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Παραμένει, ωστόσο, η υποχρέωση του συνδίκου για υποβολή της δήλωσης ακινήτων για λογαριασμό όμως του πτωχού. Προβλέπεται η χορήγηση ενός ενιαίου πιστοποιητικού για το σύνολο των ακινήτων, χωρίς να έχει προηγηθεί ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή Φ.Α.Π. εφόσον με το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα το σύνολο της ακίνητης περιουσίας φυσικού ή νομικού προσώπου και το συνολικά οφειλόμενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων αποδίδεται, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, από το συμβολαιογράφο μέσα στην προθεσμία των τριών (3) εργασίμων ημερών.
  Με το άρθρ. 14 του ως άνω νόμου
  τροποποιείται ο Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια και προβλέπει ότι δικαιούχοι της απαλλαγής από το φόρο για την αιτία θανάτου απόκτηση πρώτης κατοικίας είναι το σύνολο των Ελλήνων και πολιτών των κρατών μελών της Ε.Ε. συμπεριλαμβάνοντας και τους υπηκόους των χωρών του Ε.Ο.Χ.
  Καθορίζεται στο άρθρ. 15 του ως άνω νόμου ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής, ειδικής δήλωσης εισφοράς επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος για εταιρείες του άρθρ. 25 του ν.27/1975.
  Στο άρθρ. 16 καταργείται, εφεξής, η διάταξη της παρ.2 του άρθρ. 8 του ν.1882/1990, όπως ισχύει σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων.
  Με το άρθρ. 29
  του παρόντος νόμου τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της ΕΕ και λα<
Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr