ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Επίκαιρα Νομοθετήματα

Ζητήματα Εμπορικού Δικαίου

  • Κοινή Απόφαση Υφυπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας-Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αριθ. Κ4-14913 (ΦΕΚ Β΄ 2868/23-10-2014): Με την απόφαση αυτή ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι τεχνικές προδιαγραφές και η τεχνική διαχείριση υποβολής εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα δήλωσης κατάθεσης σήματος.
  • Άρθρο τρίτο Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α΄122/31-5-2013): Κεφάλαιο Ε.Π.Ε
  • Άρθρο 11 Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120/29-5-2013): Κεφάλαιο Ι.Κ.Ε.
  • Μέρος δεύτερο, άρθρα 43-120 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86/11-4-2012): Στο δεύτερο μέρος του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86/11-4-2012) καθιερώνεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Στα άρθρα 43-120 του ανωτέρω νόμου περιλαμβάνονται οι γενικές διατάξεις για τη νέα εταιρική μορφή και ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την ίδρυση της εταιρείας, τη διαχείριση κι εκπροσώπησή της, τις αποφάσεις και τη συνέλευση των εταίρων, τα εταιρικά μερίδια και τις εισφορές των εταίρων, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων κι άλλες μεταβολές στη σύνθεση της εταιρείας, τις σχέσεις των εταίρων με την εταιρεία και τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη διανομή κερδών και τον έλεγχο, τη λύση και την εκκαθάριση, τη μετατροπή και τη συγχώνευση, την προσαρμογή διατάξεων στη νέα εταιρική μορφή, ενώ στο τέλος θεσπίζονται ποινικές, τελικές και μεταβατικές διατάξεις.
  • Μέρος τρίτο, άρθρα 121-196 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86/11-4-2012): Στο τρίτο μέρος του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86/11-4-2012) αναμορφώνεται το δίκαιο των σημάτων. Στα άρθρα 121-196 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έννοια και τις προϋποθέσεις προστασίας των σημάτων, το περιεχόμενο του δικαιώματος και την έκταση προστασίας, το σήμα ως περιουσιακό αγαθό, τη διαδικασία καταχώρισης, την προσβολή σήματος, την παραίτηση, την έκπτωση από το δικαίωμα και την ακυρότητα σήματος, τα συλλογικά, διεθνή και κοινοτικά σήματα και τα σήματα αλλοδαπών καταθετών. Επίσης θεσπίζονται ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις και διατάξεις για το σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr