ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Αλφαβητικός κατάλογος περιοδικών

Περιηγηθείτε στα περιοδικά που διαθέτουμε, αναζητώντας τα στη βάση δεδομένων του νέου ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α.

Περισσότερα »


Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Πρωί:
Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45
Απόγευμα:
Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:30 - 20:00

Επίκαιρα Νομοθετήματα

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

    N. 4387/2016: Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος. Συντάξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης, Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης κι Εφάπαξ, φορολογική κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, φορολογία εισοδήματος από ακίνητη περιουσία αυτοτελώς, ειδική εισφορά αλληλεγγύης κλπ περισσότερα »

  2. ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

    Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις περισσότερα »

  3. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

    Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών περισσότερα »


Κατάλογος Επίκαιρων Νομοθετημάτων »


Προσδιορισμός εμπορικής αξίας ακινήτου που κατάσχεται κατά τον ΚΠολΔ

Με το Π.Δ. 59/2016 (ΦΕΚ Α΄95/27-5-2016) καθορίζονται αφενός ο τρόπος με τον οποίο θα προσδιορίζεται από 1-6-2016 η εμπορική αξία ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον ΚΠολΔ κι αφετέρου το όργανο που θα είναι αρμόδιο για τον προσδιορισμό της αξίας αυτής.

«Δελτίο Νομοθεσίας»

Κυκλοφόρησε το "Δελτίο Νομοθεσίας" Αρ. 4-5, Απρίλιος-Μάιος 2016

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τα μισθώματα

Πίνακας για τη διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από το 2008 έως σήμερα, έτσι όπως ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας με διακύμανση απλής δωδεκάμηνης μεταβολής.

«Βιβλιογραφικό Δελτίο»

Δημοσιεύτηκε σε ηλεκτρονική μορφή το "Βιβλιογραφικό Δελτίο" του εξαμήνου Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2015.

Δημοσιεύτηκε το "Πρόσφατο Βιβλιογραφικό Δελτίο" του διμήνου Μαρτίου-Απριλίου 2016.

Παράταση προθεσμίας προσκόμισης επικαιροποιημένων στοιχείων άρθ. 4 Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα)

Με το άρθρο 55 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄78/26-4-2016) προβλέπεται ότι οι οφειλέτες, των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμούσε στις 19 Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις 30 Ιουνίου 2016, και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010.

Πτωχευτικός Κώδικας – Διαχειριστής Αφερεγγυότητας

Από 1.10.2016 οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα ως αρμοδιότητες του συνδίκου, του μεσολαβητή του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή θα ασκούνται από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας. Θα ακολουθήσει Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο θα καθορίζονται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα κλπ. (άρθρ.13 ν.4378/2016 ΦΕΚ Α΄55/5-4-2016).

Καθορισμός αμοιβών των Δικαστικών Επιμελητών

Με την Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ.  21798/11-3-2016 (ΦΕΚ 709Β 16-3-2016) των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Οικονομικών καθορίζονται οι αμοιβές των Δικαστικών Επιμελητών.

Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Στις 16/3/2016 ανανεώθηκαν τα
Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Κτηματολόγιο-Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής

Με το άρθρο 37 του Ν. 4361/2016 (ΦΕΚ Α΄10/1-2-2016) τροποποιείται το άρθρο 6 του Ν. 2664/1998 και προβλέπεται ότι σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ετών. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 (Α΄ 162), η αποκλειστική προθεσμία  είναι δεκατέσσερα (14) έτη.

Παράταση υπαγωγής στο νόμο περί αυθαιρέτων (ΦΕΚ Β´ 201/5-2-2016)

Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για οκτώ (8) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8/10/2016 με την πάροδο συνολικά τριάντα (38) μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013.

ΠΟΛ 1265/2015 (ΦΕΚ Β΄2862/28-12-2015)

Ορίζεται ποσοστό παρακράτησης (50%) σε περίπτωση έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, όταν αιτία χορήγησης είναι η μεταβίβαση ακινήτου ή η σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’αυτού και ο φορολογούμενος έχει οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση.

Παράταση προθεσμίας υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών

Με την ΠΟΛ. 1240/2015 (ΦΕΚ Β´ 2358/3-11-2015) προβλέπεται ότι για το ημερολογιακό έτος 2014 οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών υποβάλλονται μέχρι και 30/11/2015, ενώ για το ημερολογιακό έτος 2015 οι ανωτέρω καταστάσεις υποβάλλονται μέχρι και 30/9/2016.

ΠΟΛ 1112/2015

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία βεβαίωσης των μισθωμάτων που εκχωρούνται.

Εκχώρηση μισθωμάτων

Εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε και τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, επιτρέπεται να μην συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η εκχώρηση γίνεται με δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά.

Ωράριο Λειτουργίας

Πρωΐ:

Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45

Απόγευμα:

Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:30 - 20:00


Ψηφιακές εκδόσεις


Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr