ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | Facebook
Ωράριο Λειτουργίας

Πρωΐ:

Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45

Απόγευμα:

Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:30 - 20:00

«Δελτίο Νομοθεσίας»

Κυκλοφόρησε το "Δελτίο Νομοθεσίας" Αρ. 7, Ιούλιος 2015

Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Στις 10/9/2014 ανανεώθηκαν τα
Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τα μισθώματα

Πίνακας για τη διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από το 2005 έως σήμερα, έτσι όπως ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας με διακύμανση απλής δωδεκάμηνης μεταβολής.

«Βιβλιογραφικό Δελτίο»

Δημοσιεύτηκε σε ηλεκτρονική μορφή το "Βιβλιογραφικό Δελτίο" του εξαμήνου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015.

Δημοσιεύτηκε το "Πρόσφατο Βιβλιογραφικό Δελτίο" του διμήνου Μαΐου-Ιουνίου 2015.

Εκχώρηση μισθωμάτων

Εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε και τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, επιτρέπεται να μην συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η εκχώρηση γίνεται με δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά.

ΠΟΛ 1112/2015

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία βεβαίωσης των μισθωμάτων που εκχωρούνται.

Διαδικασία ειδικής πραγματογνωμοσύνης άρθρου 110 Α΄ΠΚ

Με την υπ’ αρ. 39067 Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας (ΦΕΚ Β΄1067/5-6-2015) καθορίζεται η διαδικασία της ειδικής πραγματογνωμοσύνης για τη διακρίβωση των προϋποθέσεων των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 110 Α΄ΠΚ (αφορά την απόλυση υπό όρο καταδίκου με μεγάλο ποσοστό αναπηρίας ή που πάσχει από σοβαρές νόσους).

Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Με την ΚΥΑ 70330 (ΦΕΚ Β΄1421/9-7-2015) ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και λαμβάνονται συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Τροποποίηση ΚΠολΔ-Μεταβατικές διατάξεις-Αιτήσεις αναστολής 632 και 938 με προσωρινή διαταγή

Στο Άρθρο Ένατο περιλαμβάνονται μεταβατικές και άλλες διατάξεις που προβλέπουν τον χρόνο έναρξης εφαρμογής  του  νόμου σχετικά  με τις αγωγές, τις ειδικές διαδικασίες, τα ένδικα μέσα και την αναγκαστική εκτέλεση. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις η ισχύς του νόμου αρχίζει από 1.1.2016.

Στην παρ.5 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι  αιτήσεις αναστολής των άρθρων 632 και 938 για τις οποίες έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή και οι οποίες κατά τη δημοσίευση του νόμου είναι εκκρεμείς για να συζητηθούν κατά την ίδια δικάσιμο με την ανακοπή, εκδικάζονται υποχρεωτικά μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου, που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση του, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής.

Τέλος, ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα πλειστηριασμών έως ότου  εκδοθούν τα προβλεπόμενα από το νόμο προεδρικά διατάγματα.



Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Πρωί:
Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45
Απόγευμα:
Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:30 - 20:00

Επίκαιρα Νομοθετήματα

  1. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

    Ν.4335/2015: Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ιδιαίτερη προσοχή στις μεταβατικές διατάξεις για τις αιτήσεις αναστολής 632 και 938 με προσωρινή διαταγή περισσότερα »

  2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

    N.4334/2015: Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.) περισσότερα »


Κατάλογος Επίκαιρων Νομοθετημάτων »


Αλφαβητικός κατάλογος περιοδικών

Περιηγηθείτε στα περιοδικά που διαθέτουμε, αναζητώντας τα στη βάση δεδομένων του νέου ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α.

Περισσότερα »



Πρόσφατο Δελτίο Νομοθεσίας

Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Περισσότερα »



Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΑ 1909-1975

Δείτε αναλυτικά τα Χειρόγραφα πρακτικά που υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή στη βάση δεδομένων του νέου ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α και πλοηγηθείτε σε αυτά σαν να διαβάζατε βιβλίο.

Περισσότερα »



Ψηφιακές εκδόσεις



Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr