ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | Facebook
Ωράριο Λειτουργίας

Πρωΐ:

Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45

Απόγευμα:

Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:30 - 20:00

«Δελτίο Νομοθεσίας»

Κυκλοφόρησε το "Δελτίο Νομοθεσίας" Αρ. 10, Οκτώβριος 2015

Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Στις 10/9/2014 ανανεώθηκαν τα
Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τα μισθώματα

Πίνακας για τη διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από το 2005 έως σήμερα, έτσι όπως ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας με διακύμανση απλής δωδεκάμηνης μεταβολής.

«Βιβλιογραφικό Δελτίο»

Δημοσιεύτηκε σε ηλεκτρονική μορφή το "Βιβλιογραφικό Δελτίο" του εξαμήνου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015.

Δημοσιεύτηκε το "Πρόσφατο Βιβλιογραφικό Δελτίο" του διμήνου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2015.

Εκχώρηση μισθωμάτων

Εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε και τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, επιτρέπεται να μην συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η εκχώρηση γίνεται με δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά.

ΠΟΛ 1112/2015

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία βεβαίωσης των μισθωμάτων που εκχωρούνται.

Τροποποίηση ΚΠολΔ-Μεταβατικές διατάξεις-Αιτήσεις αναστολής 632 και 938 με προσωρινή διαταγή

Στο Άρθρο Ένατο περιλαμβάνονται μεταβατικές και άλλες διατάξεις που προβλέπουν τον χρόνο έναρξης εφαρμογής  του  νόμου σχετικά  με τις αγωγές, τις ειδικές διαδικασίες, τα ένδικα μέσα και την αναγκαστική εκτέλεση. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις η ισχύς του νόμου αρχίζει από 1.1.2016.

Στην παρ.5 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι  αιτήσεις αναστολής των άρθρων 632 και 938 για τις οποίες έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή και οι οποίες κατά τη δημοσίευση του νόμου είναι εκκρεμείς για να συζητηθούν κατά την ίδια δικάσιμο με την ανακοπή, εκδικάζονται υποχρεωτικά μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου, που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση του, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής.

Τέλος, ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα πλειστηριασμών έως ότου  εκδοθούν τα προβλεπόμενα από το νόμο προεδρικά διατάγματα.

Τροποποίηση των Π.Δ. 342/2000 και 107/2001 σχετικά με τον ευεργετικό υπολογισμό ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας, απασχόλησης σε προγράμματα ή σπουδών.

Με το Π.Δ. 60/2015 (ΦΕΚ Α΄92/12-8-2015) τροποποιούνται τα ανωτέρω Προεδρικά Διατάγματα σχετικά με τον ευεργετικό υπολογισμό ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας, απασχόλησης σε προγράμματα ή σπουδών.

Ηλεκτρονική δημοσίευση αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων

Με το Π.Δ 67 (ΦΕΚ Α΄110/17-9-2015) καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ).

Εκπτώσεις, μειώσεις, αναστολή πληρωμής ΕΝ.Φ.Ι.Α

Με την ΠΟΛ 1212/2015 της Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄2120/1-10-2015) καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α).

Επικαιροποίηση στοιχείων εκκρεμούς αιτήσεως Ν.3869/2010 (υπερχρεωμένα φ.π.)

Με την υπ’ αρ. 8986/2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄2208/14-10-2015) καθορίζονται τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του αρμόδιου κατά τόπο Ειρηνοδικείου για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4336/2015 αιτήσεως του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 και 4 και του άρθρου 2 παρ.1 και 2 της υποπαραγράφου Α4 του Ν.4336/2014-5, με τις οποίες τροποποιούνται διατάξεις του ν.3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Στην παραπάνω υπουργική απόφαση προσαρτώνται σχετικά υποδείγματα.

Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

Με την υπ’ αρ. Φ11321/οικ.47523/1570 Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄2311/26-10-2015) αυξάνονται σταδιακά έως την 1.1.2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4336/2015 δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.

Επίσης, με την υπ’ αρ. 122900/0092 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄2325/27-10-2015) αυξάνονται σταδιακά από 19-8-2015 έως και 1-1-2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαλλήλων - λειτουργών του Δημοσίου που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και την 31-12-2012 και δεν έχουν συμπληρώσει το κατά περίπτωση ισχύον όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης μέχρι και την 18-8-2015.

Παράταση προθεσμίας υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών

Με την ΠΟΛ. 1240/2015 (ΦΕΚ Β´ 2358/3-11-2015) προβλέπεται ότι για το ημερολογιακό έτος 2014 οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών υποβάλλονται μέχρι και 30/11/2015, ενώ για το ημερολογιακό έτος 2015 οι ανωτέρω καταστάσεις υποβάλλονται μέχρι και 30/9/2016.Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Πρωί:
Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45
Απόγευμα:
Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:30 - 20:00

Επίκαιρα Νομοθετήματα

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

    N. 4346/2015: Τροποποιήσεις στον Ν. 4321/2015 (100 δόσεις) και στον Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα), προστασία κύριας κατοικίας, φορολόγηση ανείσπρακτων μισθωμάτων, επαναφορά απαλλαγής από ΦΠΑ των υπηρεσιών εκπαίδευσης περισσότερα »

  2. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

    Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών περισσότερα »


Κατάλογος Επίκαιρων Νομοθετημάτων »


Αλφαβητικός κατάλογος περιοδικών

Περιηγηθείτε στα περιοδικά που διαθέτουμε, αναζητώντας τα στη βάση δεδομένων του νέου ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α.

Περισσότερα »Πρόσφατο Δελτίο Νομοθεσίας

Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Περισσότερα »Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΑ 1909-1975

Δείτε αναλυτικά τα Χειρόγραφα πρακτικά που υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή στη βάση δεδομένων του νέου ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α και πλοηγηθείτε σε αυτά σαν να διαβάζατε βιβλίο.

Περισσότερα »Ψηφιακές εκδόσειςΕνημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr