ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Αλφαβητικός κατάλογος περιοδικών

Περιηγηθείτε στα περιοδικά που διαθέτουμε, αναζητώντας τα στη βάση δεδομένων του νέου ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α.

Περισσότερα »


Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Πρωί:
Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45
Απόγευμα:
Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:30 - 20:00

Επίκαιρα Νομοθετήματα

 1. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2018-2021

  Ν. 4472/2017: Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου-Τροποποιήσεις στις μειώσεις φόρου, στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.-Υπολογισμός της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς από 1.1.2018 σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016-Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας-του Πτωχευτικού Κώδικα και Κώδικα Δημοσίων Εσόδων περισσότερα »

 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

  Ν. 4469/2017: Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
  Ν. 4467/2017: Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας-Θέματα χρήσης αιγιαλού-Ρυθμίσεις για φορολογία, τέλη, κ.λ.π. περισσότερα »

 3. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ:Όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί και αφορούν το Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α 85) για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος περισσότερα »


Κατάλογος Επίκαιρων Νομοθετημάτων »


Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία-Ενδικοφανής προσφυγή)

Με την υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ 1064/2017 (ΦΕΚ Β’ 1440/27-4-2017) απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), η εφαρμοστέα διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης των αποφάσεων αυτής και η ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής.

Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)

Με την υπ’ αριθμ. 45231/2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1445/27-4-2017) καθορίζονται οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 που υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν με καταναλωτές. Παράλληλα προβλέπεται ότι οι υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση της απόφασης, ήτοι μέχρι 27-7-2017. Τέλος στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

Τέλη κυκλοφορίας-Δυνατότητα άρσης ακινησίας οχήματος ή μοτοσυκλέτας

Με το άρθρ. 16 παρ. 4 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α’ 56/ 13-4-2017) προβλέπεται η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης εντός του έτους 2017 με καταβολή μέρους των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, όπως ορίζονται στον εν λόγω νόμο.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016

Με το άρθρ.16 παρ.1, 2 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α’ 56/ 13-4-2017) ορίζεται ότι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το έτος 2016 υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2017. Παράλληλα προβλέπεται ότι η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών.

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) προσώπων που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών-Δ.Π.Υ.

Με την υπ΄ αριθ. 17/αριθ. Πρωτ. 57/ 28.03.2017 εγκύκλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α), γνωστοποιούνται οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρ. 39 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ. Α‘/12-05-2016) που προβλέπουν ότι από 1.1.2017 για τους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους κατά την διάκριση του Ν.2084/1992 οι οποίοι έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα για την οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν στην ασφάλιση φορέων του ΕΦΚΑ, αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 38 ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ. Α‘ /12-05-2016), ως προς το ύψος τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο της εισφοράς. Παράλληλα δε, στην ως άνω εγκύκλιο παρέχονται διευκρινήσεις για τα πρόσωπα που εντάσσονται στις ως άνω διατάξεις, για την βάση υπολογισμού εισφορών (ανώτατο και κατώτατο όριο ασφαλιστικών αποδοχών), τα ποσοστά εισφορών ανά κλάδο ασφάλισης, τη διαδικασία απογραφής του αντισυμβαλλόμενου εργοδότη στο αρμόδιο Υποκατάστημα μισθωτών (ΕΦΚΑ) και πληροφορίες για την ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης στοιχείων ασφάλισης, για την απεικόνιση της ασφάλισης και την υποβολή των Αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων.

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 36 παρ.1 και 2 του ν. 4387/2016 για την παράλληλη ασφάλιση

Με την υπ΄ αριθ Φ.10043/οικ.14226/431 εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης γνωστοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 που αναφέρονται στην υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης. Οι κοινοποιηθείσες διατάξεις με την ως άνω εγκύκλιο αφορούν στην υποχρέωση πολλαπλής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ, από 1-1-2017 (παρ. 1 άρθρου 36) προβλέπουν το κατώτατο και ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών /εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές και ζητήματα που αφορούν στον καθορισμό της μηνιαίας βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών σε περίπτωση άσκησης πολλαπλής επαγγελματικής δραστηριότητας που ρυθμίστηκαν με τις αριθ. οικ. 61502/3399/30-12-2016 και οικ. 61501/3398/30-12-2016 Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 4330 Β). Τέλος παρατίθενται παραδείγματα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις.

Κοινοποίηση των διατάξεων του ογδόου άρθρου του άρθρ. 1 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87Α´/23-07-2015), με το οποίο τροποποιήθηκε το όγδοο βιβλίο (Αναγκαστική Εκτέλεση, άρθρα 904 έως 1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985)

Με την υπ’ 1041/2017 Πολ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, παρατίθενται οι σημαντικότερες μεταβολές που επήλθαν με τις διατάξεις του ογδόου άρθρ. του άρθρ. 1 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87Α´/23-07-2015), με το οποίο τροποποιήθηκε το όγδοο βιβλίο (Αναγκαστική Εκτέλεση, Κεφάλαια 1-9, άρθρα 904 έως 1054 του ΚΠολΔ) και οι οποίες εφαρμόζονται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση με την οποία αρχίζει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης κατ´ άρθρο 924 ΚΠολΔ, διενεργείται μετά την 1.1.2016.

Όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής της Είσπραξης δημοσίων εσόδων ισχύει η διάταξη του άρθρου 89 του ν.δ. 356/1974-Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ΚΕΔΕ αναφορικά με την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Εγγραφή των δικαστικών υποθέσεων στο ηλεκτρονικό πινάκιο και ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 19/2017 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’ 33/ 17-3-2017) ορίζεται η διαδικασία εγγραφής των δικαστικών υποθέσεων στο ηλεκτρονικό πινάκιο, η καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και η ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Επιπλέον η ηλεκτρονική εγγραφή της δικαστικής υπόθεσης στο πινάκιο και η ηλεκτρονική καταχώριση της διάταξης ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του άρθρ. 39 του ν. 4387/2016 για τους ασφαλισμένους που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών

Mε την υπ’αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 5547/248/ 2017 εγκύκλιο του Υφυπ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του άρθρ. 39 του ν. 4387/2016 σχετικά με τους ασφαλισμένους που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα βάσει της οποίας θα υπάγονταν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή/και του ΕΤΑΑ, αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά).

Συγκεκριμένα ο ασφαλισμένος που αιτείται την υπαγωγή του στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρ. 39 οφείλει να αναγράφει στο ΔΠΥ που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του, ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση. Ο αντισυμβαλλόμενος σύμφωνα με την παρούσα υποχρεούται να υποβάλει για τον ασφαλισμένο που υπάγεται στην ανωτέρω ρύθμιση ΑΠΔ, προβαίνοντας παράλληλα σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση την διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος εργοδότης δεν υποβάλει ΑΠΔ, ο ασφαλισμένος οφείλει να καταθέσει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, έχοντας παράλληλα υποχρέωση να καταβάλλει ο ίδιος τις εισφορές που αντιστοιχούν στο ποσοστό του εργαζόμενου, σύμφωνα με το άρθρ. 38, ήτοι ποσοστό 6,67% για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης και ποσοστό 2,55% για την υγειονομική περίθαλψη, μέχρι την επίλυση της διαφοράς από τα όργανα του ΕΦΚΑ.

Τέλος για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζεται η περ. στ´ της παρ. 3 του άρθρ. 38 (εγκύκλιος Υπουργείου Φ.80000/οικ. 61689/2215/30.12.2016, ΑΔΑ:7Χ78465Θ1Ω-1Λ3) Δεν υπάγονται στην ανωτέρω οι εταίροι και συνεργάτες δικηγορικών εταιριών οι οποίοι καταβάλουν εισφορές με βάση το άρθρ. 39 (ως μη μισθωτοί).

Ηλεκτρονική πρόσβαση της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α. στη WestlawUK

Με την από 19.12.2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΣΑ η Βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών απέκτησε ηλεκτρονική συνδρομή και πρόσβαση στην νομική βάση δεδομένων WestlawUK.

Η WestlawUK αποτελεί μία ολοκληρωμένη ψηφιακή τράπεζα αρθρογραφίας, νομοθεσίας και νομολογίας και καλύπτει τις πληροφοριακές ανάγκες του συνόλου του νομικού κοινού  που επισκέπτεται τη Βιβλιοθήκη του ΔΣΑ (δικηγόροι, μεταπτυχιακοί φοιτητές, ασκούμενοι δικηγόροι) για ξενόγλωσση –κυρίως αγγλόφωνη- βιβλιογραφία.

Ο χρήστης της βάσης δεδομένων είναι σε θέση να ερευνήσει με ποικίλους τρόπους την εκδοτική παράγωγη, καθώς έχει πρόσβαση σε πάνω από 1.000 τίτλους περιοδικών σε abstract μορφή, αλλά και να ανατρέξει στο πλήρες αρχείο και την τρέχουσα έκδοση σε 120 πλήρως αναγνώσιμους (full text) τίτλους περιοδικών. Επίσης περιλαμβάνει επιλεγμένες εφημερίδες, περιεχόμενα μονογραφιών, τοπικά και διεθνή νέα κ.ά.

Ειδικότερα το περιεχόμενο επιμερίζεται σε:

 • Νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (Αγγλία , Σκωτία, Ουαλία, Β. Ιρλανδία)
 • Νομολογιακή ανάλυση (cases analysis and reports)
 • Κοινοτική νομοθεσία (legislation, treaties, preparatory acts κ.λπ.)
 • Ολοκληρωμένη νομική πληροφόρηση που καλύπτει με πλήθος τίτλων περιοδικών τομείς δικαίου όπως: Εμπορικό, Ποινικό, Περιβάλλον, Εργατικό και κοινωνική ασφάλιση, Φορολογικό, Μ.Μ.Ε, Πνευματική ιδιοκτησία, Διεθνές, Δημόσιο κ.ά.

Τέλος, το φιλικό περιβάλλον της εφαρμογής  της βάσης δεδομένων δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ενημερώνεται με alerts για θέματα που ερευνά ή επίκαιρη αρθρογραφία ορίζοντας χρονικά περιθώρια και άλλες προτιμήσεις, να εκπαιδευτεί στη χρήση της με online tutorials και να συνδεθεί μέσω των social media με νομικούς κύκλους και προβληματισμούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η χρήση της βάσης WestlawUK προορίζεται για όποιον αναγνώστη το επιθυμεί και γίνεται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης βρίσκεται στη διάθεση των χρηστών για περαιτέρω πληροφορίες.

Λίστα full text τίτλων WestlawUK:

Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη των μέσων πληρωμής με κάρτα σε εφαρμογή του άρθρου 66 του ν.4446/2016

Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 89/2017 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 66 του ν.4446 /2016, για την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα, ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS), οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τις κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών τις οποίες δέχονται. Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο στους παραβάτες θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, ύψους 1.000 ευρώ κατόπιν καταγγελίας καταναλωτή είτε αυτεπαγγέλτως διενεργούμενου ελέγχου.

Τροποποιήσεις του άρθρου 740 και του άρθρου 800 του ΚΠολΔ, αναφορικά με την υιοθεσία

Με το άρθρο 117 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 4446/22-12-2016) τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 740 Κ.Πολ.Δ παρ.1 και 800 παρ.1 και 2 του ΚΠολΔ και εφεξής αρμόδιο για την τέλεση της υιοθεσίας είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της Επικράτειας και οι συναινέσεις για την υιοθεσία δηλώνονται ενώπιον του δικαστηρίου που τελεί την υιοθεσία χωρίς δημοσιότητα.

Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1/1/2017

Με το άρθρο 2 της υπ΄αριθ οικ.61502/3399 (ΦΕΚ Β’ 4330/30-12-2016) απόφασης του υφυπουργού εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης από 1/1/2017 ο καθορισμός της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που υπάγονται στην παρούσα και στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016, θα γίνεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα της δραστηριότητας που ασκήθηκε κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Στο ίδιο άρθρο καθορίζεται πως νοείται το καθαρό φορολογητέο εισόδημα και ο τρόπος που προκύπτει το ποσό που αποτελεί την μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και πως αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις που η προσδιοριζόμενη βάση είναι μικρότερη του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, καθώς και οι περιπτώσεις ζημιών ή μηδενικών κερδών. Επιπλέον προβλέπεται ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών για τα πέντε πρώτα χρόνια ασφάλισης των παλαιών και νέων ασφαλισμένων κατά την διάκριση του ν. 2084/1992 τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ καθώς και για τους αυτοαπασχολούμενους απόφοιτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης. Τέλος καθορίζονται οι περιπτώσεις που η βάση υπολογισμού είναι μεγαλύτερη του δεκαπλάσιου του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών και οι περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας.

Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών κλάδου συντάξεως μισθωτών από 1-1-2017 μέχρι 1-1-2020

Με το άρθρο 1 της υπ΄αριθ Φ11321/οικ.45947/1757 (ΦΕΚ Β’ 4458/30-12-2016) απόφασης του υφυπουργού εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης ορίζονται με την επιφύλαξη της παρ.5 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στην παρούσα. Με το άρθρο 2 της ως άνω ορίζονται τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης που από 1/1/2017 αναπροσαρμόζονται και αφορούν τόσο στους ασφαλισμένους, όσο και στους εργοδότες.

Τροποποίηση του άρθρου 39 παρ. 10 του Ν. 4387/2016 (Νέος Ασφαλιστικός Νόμος) αναφορικά με το επικυρώσιμο

Με την παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α 236/19-12-2016) καταργείται από 1.1.2017, η εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν ΕΤΕΑ) επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/1960 (Α΄ 164) όπως προστέθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 (Α΄ 230).

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

Με το άρθρο 13 παρ.1 του νόμου 4441/2016 ορίζεται πως σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, η ετερόρρυθμη εταιρεία λύνεται, εκτός αν με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, που πρέπει να καταχωρισθεί μέσα σε τέσσερις (4) μήνες στο Γ.Ε.ΜΗ., ένας από τους ετερόρρυθμους εταίρους καταστεί ομόρρυθμος εταίρος ή αν εισέλθει στην εταιρεία νέος εταίρος ως ομόρρυθμος. Με την παρ. 2 του ιδίου ανωτέρω άρθρου προστίθεται νέο άρθρο 282Α στο ν. 4072/2012, το οποίο προβλέπει τη μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη. Με ομόφωνη απόφαση των ομορρύθμων εταίρων είναι δυνατή η μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη εταιρεία. Ορίζονται στον παρόντα νόμο οι τρόποι μετατροπής.

Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τις υπό κτηματογράφηση κάτωθι περιοχές

Με την ΥΑ 51057/2016 (ΦΕΚ Β´ 3585/4-11-2016) καθορίζεται η 18η Σεπτεμβρίου 2017 ως η ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή α) η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.8 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει και β) η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ.8 και 6 παρ. 5 του Ν. 2308/1995 όπως ισχύουν, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές στους Δήμους Αναβύσσου, Καλυβίων-Θορικού, Κερατέας, Λαυρεωτικής, και στις κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας, Κουβαρά της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Παράταση υπαγωγής στο νόμο περί αυθαιρέτων (ΦΕΚ Β´ 3232/7-10-2016)

Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8/2/2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα δύο (42) μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013.

Capital controls

Με την υπ’ αρ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001080 ΕΞ 2016/Χ.Π 1475 (ΦΕΚ Β΄2282/22-7-2016) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Στις 16/3/2016 ανανεώθηκαν τα
Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Ωράριο Λειτουργίας

Πρωΐ:

Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45

Απόγευμα:

Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:30 - 20:00


Ψηφιακές εκδόσεις


Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr