ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | Facebook
Ωράριο Λειτουργίας

Πρωΐ:

Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45

Απόγευμα:

Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:30 - 20:00

Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. από 25.4.2016 έως & 6.5.2016 τα απογεύματα θα είναι κλειστή λόγω των εορτών του Πάσχα.

«Δελτίο Νομοθεσίας»

Κυκλοφόρησε το "Δελτίο Νομοθεσίας" Αρ. 2-3, Φεβρουάριος-Μάρτιος 2016

Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Στις 16/3/2016 ανανεώθηκαν τα
Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τα μισθώματα

Πίνακας για τη διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από το 2008 έως σήμερα, έτσι όπως ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας με διακύμανση απλής δωδεκάμηνης μεταβολής.

«Βιβλιογραφικό Δελτίο»

Δημοσιεύτηκε σε ηλεκτρονική μορφή το "Βιβλιογραφικό Δελτίο" του εξαμήνου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015.

Δημοσιεύτηκε το "Πρόσφατο Βιβλιογραφικό Δελτίο" του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016.

Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων

Με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4380/2016 (ΦΕΚ 66Α 15-4-2016), αναστέλλεται μέχρι 15 Μαΐου 2016 η εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 3 Ν. 4354/2015 (πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε Εταιρίες Μεταβίβασης Απαιτήσεων) ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

Πτωχευτικός Κώδικας – Διαχειριστής Αφερεγγυότητας

Από 1.10.2016 οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα ως αρμοδιότητες του συνδίκου, του μεσολαβητή του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή θα ασκούνται από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας. Θα ακολουθήσει Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο θα καθορίζονται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα κλπ. (άρθρ.13 ν.4378/2016 ΦΕΚ Α΄55/5-4-2016).

Τροποποίηση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών (Capital Controls)

Με την Υπουργ. Απόφ. Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π.0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π.585/11-3-2016 (ΦΕΚ 684Β 15-3-2016) του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

Τροποποίηση επαγγελματικών μισθώσεων

Με το άρθρο 69 του ν.4373 (ΦΕΚ Α´ 49/1-1-2016) προβλέπεται ότι " ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σε αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον: α) υφίσταται η σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α., β) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, γ) καταβάλλει το μίσθωμα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και δ) έχει συναφθεί η μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις του στοιχείου ε ́ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.δ. 34/1995 (Α ́ 30) (το οποίο αναφέρεται σε μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινοχρήστων χώρων), εφόσον οι μισθώσεις αφορούν αθλητική δραστηριότητα και προβλέπονται ήδη με αυτές συγκεκριμένες αντιπαροχές εκ μέρους των μισθωτών και προς όφελος των Ο.Τ.Α. ή του Δημοσίου».

Καθορισμός αμοιβών των Δικαστικών Επιμελητών

Με την Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ.  21798/11-3-2016 (ΦΕΚ 709Β 16-3-2016) των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Οικονομικών καθορίζονται οι αμοιβές των Δικαστικών Επιμελητών.

ΠΟΛ 1265/2015 (ΦΕΚ Β΄2862/28-12-2015)

Ορίζεται ποσοστό παρακράτησης (50%) σε περίπτωση έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, όταν αιτία χορήγησης είναι η μεταβίβαση ακινήτου ή η σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’αυτού και ο φορολογούμενος έχει οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση.

Εκχώρηση μισθωμάτων

Εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε και τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, επιτρέπεται να μην συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η εκχώρηση γίνεται με δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά.

ΠΟΛ 1112/2015

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία βεβαίωσης των μισθωμάτων που εκχωρούνται.

Επικαιροποίηση στοιχείων εκκρεμούς αιτήσεως Ν.3869/2010 (υπερχρεωμένα φ.π.)

Με την υπ’ αρ. 8986/2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄2208/14-10-2015) καθορίζονται τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του αρμόδιου κατά τόπο Ειρηνοδικείου για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4336/2015 αιτήσεως του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 και 4 και του άρθρου 2 παρ.1 και 2 της υποπαραγράφου Α4 του Ν.4336/2014-5, με τις οποίες τροποποιούνται διατάξεις του ν.3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Στην παραπάνω υπουργική απόφαση προσαρτώνται σχετικά υποδείγματα.

Παράταση προθεσμίας υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών

Με την ΠΟΛ. 1240/2015 (ΦΕΚ Β´ 2358/3-11-2015) προβλέπεται ότι για το ημερολογιακό έτος 2014 οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών υποβάλλονται μέχρι και 30/11/2015, ενώ για το ημερολογιακό έτος 2015 οι ανωτέρω καταστάσεις υποβάλλονται μέχρι και 30/9/2016.

Νέες Αντικειμενικές Αξίες

Με την υπ’ αρ ΠΟΛ. 1009 του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 48/20-1-2016) αναπροσαρμόζονται οι τιμές του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας.

Κτηματολόγιο-Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής

Με το άρθρο 37 του Ν. 4361/2016 (ΦΕΚ Α΄10/1-2-2016) τροποποιείται το άρθρο 6 του Ν. 2664/1998 και προβλέπεται ότι σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ετών. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 (Α΄ 162), η αποκλειστική προθεσμία  είναι δεκατέσσερα (14) έτη.

Παράταση υπαγωγής στο νόμο περί αυθαιρέτων (ΦΕΚ Β´ 201/5-2-2016)

Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για οκτώ (8) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8/10/2016 με την πάροδο συνολικά τριάντα (38) μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013.

Επικαιροποίηση στοιχείων (υπερχρεωμένα)

Με το τρίτο άρθρο του Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ Α΄18/15-2-2016) ορίζεται ότι οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμούσε στις 19 Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις 4 Μαΐου 2016 και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010.Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Πρωί:
Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45
Απόγευμα:
Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:30 - 20:00

Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. από 25.4.2016 έως & 6.5.2016 τα απογεύματα θα είναι κλειστή λόγω των εορτών του Πάσχα.

Επίκαιρα Νομοθετήματα

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

    Ν. 4374/2016 : Υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης από τους συζύγους και όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης περισσότερα »

  2. ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

    Υπηρεσία Ασύλου, Αρχή Προσφύγων, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Γενική Γραμματεία Υποδοχής, εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας περισσότερα »


Κατάλογος Επίκαιρων Νομοθετημάτων »


Αλφαβητικός κατάλογος περιοδικών

Περιηγηθείτε στα περιοδικά που διαθέτουμε, αναζητώντας τα στη βάση δεδομένων του νέου ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α.

Περισσότερα »Πρόσφατο Δελτίο Νομοθεσίας

Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Περισσότερα »Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΑ 1909-1975

Δείτε αναλυτικά τα Χειρόγραφα πρακτικά που υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή στη βάση δεδομένων του νέου ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α και πλοηγηθείτε σε αυτά σαν να διαβάζατε βιβλίο.

Περισσότερα »Ψηφιακές εκδόσειςΕνημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr