ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Επίκαιρα Νομοθετήματα

ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 • ΠΟΛ. 1004 Γ. Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΦΕΚ Β΄2/2-1-2015): Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων. Με την ΠΟΛ παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την υποχρέωση του φορολογουμένου να προσκομίζει από το έτος 2015 το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Προβλέπεται η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση προσκόμισής του για την καταχώριση της αποδοχής κληρονομιάς και η χορήγηση του πιστοποιητικού σε ειδικές περιπτώσεις.
 • Αριθμ. 1250 Γ. Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΦΕΚ Β΄3411/19-12-2014): Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ έτους 2014 σε νομικά πρόσωπα.
 • ΠΟΛ. 1232/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2832/22-10-2014): Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών.
 • ΠΟΛ. 1231/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2832/22-10-2014): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.
 • ΠΟΛ. 1205/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2518/22-9-2014): Με την ΠΟΛ1205/2014 που τροποποιεί την ΠΟΛ 1279/2014 «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για το έτος 2014» όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει προβλέπεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, όσον αφορά σε κοινόχρηστο και κοινόκτητο χώρο ακινήτου, προκειμένου να οριστεί ότι τμήμα αυτού θα ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση ή θα αποτελεί παρακολούθημα συγκεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας, δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.) από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες του ακινήτου, οι οποίοι συμπράττουν στην πράξη αυτή, εφόσον δεν πραγματοποιείται ουδεμία μεταβολή στις δικές τους οριζόντιες ιδιοκτησίες ή στα ποσοστά συνιδιοκτησίας αυτών επί του ακινήτου.
 • Απόφαση Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1209/ 19-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2505/22-9-2014): Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014.
 • Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194/19-9-2014): Με το άρθρο δέκατο όγδοο επέρχονται τροποποιήσεις στο ν.4223/2013 (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) αναφορικά με την μοναδιαία αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο και τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας αυτού, την απαλλαγή ακινήτων, την χορήγηση εκπτώσεων επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α., την πληρωμή και τον προσδιορισμό του χρόνου καταβολής των δόσεων και τη μείωση κατά 20% σε περιπτώσεις κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
 • Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ A΄ 182/29-8-201): Με το άρθρο 31 ορίζεται ότι οφειλές από πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες πριν από την 30η Σεπτεμβρίου 2014 και δεν λαμβάνονται υπόψη, έως την ημερομηνία αυτή, για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.
 • Απόφαση Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΔΠΕΙΣ Α 1116352 ΕΞ 2014/13-8-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2215/13-8-2014): "Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο" (Αφορά οφειλές που έχουν προκύψει από την εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014).
 • Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ Α΄ 155/30-7-2014): Με το άρθρο 52 του ανωτέρω νόμου προστίθεται άρθρο 54 Β στο Ν.4174/2013 σχετικά με τον χρόνο επιβολής τόκων και προστίμων στο ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
 • Απόφαση Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1185/30-7-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2074/30-7-2014): Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης-πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.
 • Απόφαση Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1184/30-7-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2074/30-7-2014): Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
 • Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ A΄ 85Α/7-4-2014): Με την περ. 4 της παραγρ. Γ του κεφ. Β´ αντικαθίσταται η παράγρ. 5 του άρθρ. 54Α του Ν. 4174/2013 που αφορά την προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., στις εμπράγματες αγωγές επί ακινήτου (πλην μονομερούς εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης ή της άρσης κατάσχεσης), άλλως είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου.
 • Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ A΄ 287/31-12-2013): Με το Κεφάλαιο Α΄ ρυθμίζεται ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr