ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Επίκαιρα Νομοθετήματα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Εγκύκλιοι)

 • Αριθμ. Πρωτ.: Δ.15/Δ/οικ.3376/73/14-2-2018 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Γνωστοποίηση άρθρου 20 του ν. 4488/2017-Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Δ.15/Δ/οικ.9290/183/14-2-2018 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ10042/οικ.5472/128/29-1-2018 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016». (Αφορά την παροχή δυνατότητας σε ασφαλισμένους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης να καταβάλλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50%).
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/οικ. 58967/77/Δ29.17/29-12-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016».
  Σχετικές εγκύκλιοι:
  1. Φ.10043/οικ.58770/1442/19-12-2016 (ΑΔΑ : 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ)
  2. Φ.10043/οικ.14224/430/31-3-2017 (ΑΔΑ : Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ)
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.46325/1905/14-11-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 4387/2016 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρθρο 6 του Ν. 4488/2017.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.44541/1849/14-11-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. Γνωστοποίηση του άρθρου 28 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α´ 137).
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.49618/Δ15.831/20-11-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4488/2017, σχετικά με την επικουρική σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ.
 • Αρ. 37/18.10.2017 Αριθμ. Πρωτ.: Σ22/3 του Διοικητή ΕΦΚΑ. "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4387/2016, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης".
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.26004/Δ15.403/26-9-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των παρ. 8 και 9 του άρθρου 94 του ν. 4461/2017 (Α΄38) με τις οποίες τροποποιήθηκαν αντίστοιχα το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της υποπερ. αα (μισθωτοί) και το πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφιο της υποπερ. ββ (αυτοτελώς απασχολούμενοι) της περ. α της παρ. 4 του άρθ. 35 του ν.4387/2016 (Α΄ 85).
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.1500/οικ.1681/119/19-9-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. "Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 για πρόσωπα με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης".
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/34576/Δ15.537/7-8-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. "Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4461/2017 (Α’ 38)." (Αφορά Ασφαλιστική Εισφορά για εφάπαξ παροχή)".
 • Αρ. 28/20.6.2017 Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./160 του Διοικητή ΕΦΚΑ. "Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α.–Τομέα Τ.Α.Ν.".
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80020/45578/Δ15.780/16-6-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. "Προσδιορισμός των ασφαλιστέων αποδοχών, από την 1.1.2017, υπέρ επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του ν.4354/15 (νέο ενιαίο μισθολόγιο)".
 • Αρ. 27/15.6.2017 Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./144 του Διοικητή ΕΦΚΑ. "Παράλληλη ασφάλιση κατ´ εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ. 1 και 36 παρ. 1, 2, 6 και 7 του Ν. 4387/16".
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.Δ13/22702/966/30-5-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4387/2016, σχετικά με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης".
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.10043/19893/606/30-5-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. "Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης".
 • Αρ. 24/22.5.2017 Αριθ. Πρωτ.: Σ61/2 του Διοικητή ΕΦΚΑ. «Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη».
 • Αριθμ. Πρωτ. : 20680/814/15-5-2017 του Υπουργ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. "Οδηγίες υπολογισμού προσαύξησης συντάξιμων αποδοχών βάσει του κατά κεφαλήν κοινωνικού πόρου".
 • Αριθμ. Πρωτ.: οικ.15726/605/5-4-2017 του Υπουργ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. "Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.".
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ40021/οικ. 15545/668/31-3-2017 του Προϊστ. Γενικής Διεύθυνσης Κ.Α. «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 95 του ν.4461/2017 (Α΄ 38)».
  Σχετ.: Τα αριθμ. Φ.40021/οικ.7559/327/20-2-2017 (ΑΔΑ:ΩΕΜΛ465Θ1Ω-ΔΟΡ),
  Φ.40021/οικ.9522/428/28-2-2017 (ΑΔΑ:7Δ69465Θ1Ω-Λ6Δ),
  Φ.40021/οικ.10554/465/7-3-2017 (ΑΔΑ:6ΡΠΜ465Θ1Ω-ΩΙΣ) έγγραφά μας
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/οικ. 17002/739/7-4-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.10043/οικ. 14224/430/31-3-2017 του Αναπλ. Υπουργ. Οικονομικών και του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. "Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016".
 • Αριθμ. Πρωτ.: 142036/0092/19-12-2016 του Αναπλ. Υπουργ. Οικονομικών και του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων."
 • Αριθμ. Πρωτ.: 2/24112/ΔΕΠ/31-3-2017 του Αναπλ. Υπουργ. Οικονομικών και του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων."
  Σχετ.: Η αριθμ. 142036/0092/19.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΜΨ6465Θ1Ω-ΧΦΑ) εγκύκλιος.
 • Αρ. : 17 Αριθμ. Πρωτ.: 57/28-3-2017 του Διοικητή ΕΦΚΑ. «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών-Δ.Π.Υ.».
  Σχετ.: Παρ.9 άρθρ. 39 του ν.4387/2016. (ΦΕΚ 85/τ Α΄/12-05-2016).
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.10043/οικ. 14226/431/24-3-2017 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016 για την παράλληλη ασφάλιση».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ. 61327/1484/30-12-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016-Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017».
 • Αρ.: 1 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/81760/20-01-2017 του Διοικητή ΕΦΚΑ. «Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017».  
  Σχετ. : 1. Τα άρθρα 39, 41 και 98 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ .ΤΑ 85/12.05.2016) όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
             2. Η αριθμ. οικ. 61502/3399/2016 (ΦΕΚ ΤΒ 4330/30.12.2016) Υ.Α. Συν. Πίνακες και Παραδείγματα Υπολογισμού.
 • α) Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.2460/106/20-01-2017 και
 • β) Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/οικ. 5547/248/7-2-2017 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016. Αφορούν όσους αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά).
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ. 61689/2215/30-12-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38   και της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 (Α 85)». Αφορά τις εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών. Η παρ. 3 άρθρ. 38 αναφέρεται και στους δικηγόρους με έμμισθη εντολή (εδ. στ).
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.10043/οικ.58770/1442/19-12-2016 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ». Αφορά την παράλληλη ασφάλιση.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.59590/Δ15.1006/21-12-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ.
  Σχετ.: Η υπ. αρίθμ. Φ.10043/οικ. 58770/1442/19-12-2016 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΦΧ 3465Θ1Ω-0ΧΞ). Αφορά την υποχρέωση καταβολής από 1-1-2017 μίας υποχρεωτικής ασφαλιστικής εισφοράς για πρόνοια υπέρ ΕΤΕΑΕΠ, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 35 του ν. 4387/2016».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.29753/Δ15.531/30-6-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 35 «Εφάπαξ παροχή» του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Τ01/652/148/2-12-2016 της Αναπληρώτριας Γεν. Δ/ντριας Ασφαλιστικών Υπηρεσιών. «Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης».
  Σχετ.: To175226/18-11-2016 έγγραφο του ΕΤΕΑ με « Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης»
  Σχετ.: α) Η από 18-8-2016 γνωμοδότηση του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων. β) Η υπ´ αρίθμ. 565/19-10-2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΤΕΑ. (Αφορά την δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων απονομής δύο επικουρικών συντάξεων).
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80020/οικ22104/Δ15.405/30-6-2016 του Υφυπουργού  Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α, 85/12-5-2016), σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ60273/2197/23-12-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2, 7, 27 παρ. 2 α & β του ν. 4387/2016». Αφορά την εθνική σύνταξη και τις προϋποθέσεις χορήγησής της.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.60271/2195/23-12-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 4387/2016». Αφορά τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.60258/1471/23-12-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ. 26083/887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)». Αφορά τον επαναϋπολογισμό των καταβαλλόμενων συντάξεων.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.60272/2196/23-12-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 και 16 του ν. 4387/2016». Αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ29336/1164/30-6-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) «Προσωρινή σύνταξη».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.10043/30188/792/20-10-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 29 του ν.4387/2016 για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης».
 • Α.Π. Φ.80000/οικ.48653/1865/30-11-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.22103/Δ15.404/7-9-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.29713/779/30-6-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016». Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 94 του ανωτέρω νόμου θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για θέματα παροχών, και ειδικότερα για την υπαγωγή των εκκρεμών, αιτήσεων συνταξιοδότησης στο προγενέστερο του ν. 4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης.
 • Αρ.: 20 Αριθμ. Πρωτ.: Σ61/3/6-7-2016 της Γενικής Διευθύντριας Ασφαλιστικών Υπηρεσιών. «Ενημέρωση περί των διατάξεων του άρθρου 94 του Ν. 4387/2016 και παροχή οδηγιών». Αναφέρεται στις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016.
Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr