ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Επίκαιρα Νομοθετήματα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 2018-2021

  • Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α´ 74/19-5-2017): Με το άρθρο 1 του ως άνω νόμου εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στις τροποποιήσεις των άρθρων 10 και 14 του ν. 4387/2016. ως προς την καταβολή της οικογενειακής παροχής από 1.1.2019 στις συντάξεις καθώς και για την περικοπή της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων σε ποσοστό έως και 18% της καταβαλλόμενης ήδη κύριας σύνταξης. Με τα άρθρα 10, 12 και 13 τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναφορικά με μειώσεις φόρου, με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.(ν.4172/2013). Με άρθρο 11 τροποποιούνται διατάξεις σχετικά με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. (ν.4223/2013). Στα άρθρα 16, 17 και 19 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.(ν.1876/1990). με τον έλεγχο ομαδικών απολύσεων (ν.1387/1983), και με τις συνδικαλιστικές άδειες (ν.1264/1982) αντίστοιχα. Περαιτέρω με τον ως άνω νόμο ιδρύεται η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων. Επιπλέον αντιμετωπίζονται ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας και του ελέγχου στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (ν.3023/2002). Με το άρθρο 48 τροποποιούνται διατάξεις του ν.4354/2015 αναφορικά με την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το άρθρο 58 του ως άνω νόμου τροποποιεί το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 και ορίζει ότι από 1-1-2018 και εντεύθεν, τα ποσοστά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης που καταβάλλουν τα πρόσωπα παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος. Με τα άρθρα 59 και 60 εισάγονται τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και οι μεταβατικές για αυτούς διατάξεις. Ειδικότερα τροποποιούνται τα άρθρα 927, 943, 954, 955, 959 ,964, 966, 995 και 1021 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Παράλληλα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθενται νέα άρθρα 959Α και 998Α που προβλέπουν την διενέργεια πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς καθώς και την διαδικασία διενέργειας αυτών. Στο άρθρο 61 του ως άνω νόμου ρυθμίζεται η λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Με το άρθρο 62 τροποποιούνται τα άρθρα 162 και 163 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007) σχετικά με τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων, καθώς και τις διαδικαστικές παρεκκλίσεις. Περαιτέρω στον Πτωχευτικό Κώδικα προστίθενται νέα άρθρα 163α, 163β και 163γ που αναφέρονται στην εκποίηση κινητών, στην εκποίηση ακινήτων και στην περάτωση της απλοποιημένης διαδικασίας αντίστοιχα. Επιπλέον με το άρθρο 63 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος (ν.2523/1997). Στο άρθρο 65 του νόμου ρυθμίζεται η ευθύνη των εκπροσώπων του Δημοσίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων από πράξεις αναδιάρθρωσης δανείων ή άλλων οφειλών. Με το άρθρο 68 τροποποιούνται διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Στο άρθρο 71 προβλέπεται η κατάργηση της έκπτωσης φόρου βουλευτών. Το άρθρο 78 τροποποιεί τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ 356/1974). Με τα άρθρα 83 επόμενα εισάγονται διατάξεις για το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων και τροποποιείται το άρθρο 111 του ν.4446/2016. Επιπλέον με το άρθρο 118 συνιστάται ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Τέλος με τα άρθρα 123 επόμενα εισάγονται, μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου,ΝΠΔΔ, και ΝΠΙΔ καθώς και των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Αστυνομίας.
Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr