ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Πρόσφατο Δελτίο ΝομοθεσίαςΙανουάριος 2018 / Αρ. 1

1. Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200Α 22-12-2017)

Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων-Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων-Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις.

2. Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201Α 22-12-2017)

Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις. Τροποποιούνται διατάξεις του Ποινικού Κώδικα αναφορικά με την παραβίαση υποχρέωσης διατροφής, την έγκληση και τη διατάραξη οικιακής ειρήνης, ενώ καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 38 έως 41 του ΠΚ (εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό). Στο Β΄ κεφάλαιο υπάρχουν τροποποιητικές διατάξεις του ΚΠοινΔ για την προσωρινή κράτηση και τους περιοριστικούς όρους, την παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο, την περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ΄ εξαίρεση, την προσωπική εμφάνιση κατηγορουμένου κλπ. Αντικαθίστανται τα άρθρα 1438 και 1441 ΑΚ, στα οποία προβλέπεται ότι ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία μεταξύ των συζύγων με κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης. Επίσης τροποποιούνται διατάξεις του ΚΠολΔ για τα Ασφαλιστικά Μέτρα και ρυθμίζονται θέματα Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού, προστίθεται β’ εδ. στην παρ. 3 του άρθρου 96 ΚΠολΔ, και προβλέπεται ότι για τις εργατικές διαφορές, η πληρεξουσιότητα μπορεί να δίνεται με ιδιωτικό έγγραφο. Στον ανωτέρω νόμο περιλαμβάνονται τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του π.δ. 18/1989, του ν.4139/2013 για τα ναρκωτικά και την καλλιέργεια κάνναβης, του Κώδικα Συμβολαιογράφων, του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων καθώς και του Κώδικα Δικηγόρων περί υποχρεωτικής προκαταβολής της παράστασης κατά τη συζήτηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων, η παράλειψη της οποίας είναι τυπική και μπορεί να καλυφθεί μετά τη συζήτηση και πριν την έκδοση της απόφασης. Αναφορά γίνεται επίσης και στο ν.1249/1982 σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων (ζώνες-αντικειμενικός προσδιορισμός) και στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Επιπροσθέτως εισάγονται ρυθμίσεις (άρθρο 55) σχετικά με τον τρόπο ασφάλισης για όσους αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης-πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), ενώ με το άρθρο 57 προβλέπεται η αναστολή και για το έτος 2018 του φόρου υπεραξίας που προκύπτει από την μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αίτια.

3. Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α 17-1-2018)

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. Με τις διατάξεις των άρθρων 1-42 του παρόντος νόμου συνίσταται το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Καταργούνται σταδιακά τα έμμισθα και άμισθα Υποθηκοφυλακεία, θεσμοθετούνται τα πάγια και τα αναλογικά τέλη που καταβάλλονται κ. άλλ. Με τα άρθρα 43-72 θεσπίζονται ρυθμίσεις που αφορούν το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών. Ο ως άνω νόμος τροποποιεί επίσης τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σχετικά με την κατάταξη των πιστωτών καθώς και τον Πτωχευτικό Κώδικα. Περαιτέρω στα άρθρα 178-206 γίνονται ρυθμίσεις σχετικές με το θεσμό της διαμεσολάβησης. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι στην διαδικασία διαμεσολάβησης υπάγονται διαφορές όχι μόνο εκ του νόμου, αλλά και κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών και απαριθμούνται εκείνες οι ιδιωτικές διαφορές, οι οποίες επί ποινή απαραδέκτου του σχετικού ένδικου βοηθήματος πρέπει υποχρεωτικώς να αχθούν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης καθώς και οι διαφορές που εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή σ΄αυτήν. Με τον ανωτέρω νόμο ρυθμίζονται επιπλέον ζητήματα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που αφορούν την απαγόρευση πλειοδοσίας περισσότερων από κοινού, την διαδικαστική εναρμόνιση πλειστηριασμού ακινήτων προς τον πλειστηριασμό κινητών και το ακατάσχετο του πλειστηριάσματος. Με το άρθρο 211 του νόμου ρυθμίζεται το ποσοστό απαρτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας στις γενικές συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώ στο άρθρο 214 προβλέπεται ότι τα υφιστάμενα οικογενειακά επιδόματα αντικαθίσταται από ένα ενιαίο επίδομα παιδιού.

4. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. οικ. 62134/4100/28-12-2017 (ΦΕΚ 4640Β 29-12-2017) της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.

5. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. οικ. 51096/14-12-2017 (ΦΕΚ 4637Β 29-12-2017) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία-Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Γλυφάδας του Νομού Αττικής, …. (ως ημερομηνία έναρξης ορίσθηκε η 29-12-2017).

6. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. Φ.11321/οικ. 58524/71/18-12-2017 (ΦΕΚ 4553Β 21-12-2017) των Υπουργών Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης-Οικονομικών. Αναπροσαρμογή ποσού και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2018.

7. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 86298/12/3-1-2018 (ΦΕΚ 6Β 5-1-2018) του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ορισμός τόπου συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών για τις ανάγκες εκδίκασης των υποθέσεων συναινετικών διαζυγίων.


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

Αρχείο Δελτίων Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr