ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Πρόσφατο Δελτίο ΝομοθεσίαςΦεβρουάριος-Μάρτιος 2018 / Αρ. 2-3

1. Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25Α 20-2-2018)

Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο 25 του ως άνω νόμου προβλέπεται ότι οι άδειες διαμονής που έληξαν από 18 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι 17 Ιανουαρίου 2018 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4251/2014, καθώς και όσες λήγουν από 18 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018 μπορούν να ανανεωθούν μέχρι την 30η Ιουνίου 2018.

2. Ν. 4529/2017 (ΦΕΚ 56Α 23-3-2018)

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις. Το άρθρο 22 του ως άνω νόμου αναφέρεται στην ασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης, των άμεσα ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών της οικογενείας τους, των πρώην Κλάδων Υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ και υπάγονται πλέον στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ. Παράλληλα γίνεται λόγος αναλυτικά για τα πρόσωπα που θεωρούνται, ως μέλη οικογένειας των άμεσα ασφαλιζόμενων προσώπων και συνταξιούχων λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή δικαιούχων εξωϊδρυματικού επιδόματος. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.3.2018. Στο άρθρο 23 του ως άνω νόμου εμπεριέχονται ρυθμίσεις σχετικά με την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη. Στους άμεσα ασφαλισμένους και στα μέλη της οικογένειάς τους χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος εφόσον α) ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον εβδομήντα πέντε ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου β) ο μη μισθωτός έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρείς μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τον ν.4387/2016. Η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται από την πρώτη Μαρτίου εκάστου έτους έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επομένου ημερολογιακού έτους με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις. Ειδικά για τους μη μισθωτούς η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται πλέον των ως άνω προϋποθέσεων και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτητές εισφορές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4387/2017 έως και 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας ημερολογιακού έτους. Εάν υπάρχει οφειλή η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα, εφόσον η οφειλή έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και τηρείται η εξόφληση των δόσεων.

3. Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59Α 30-3-2018)

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις. Με το β΄ μέρος του ως άνω νόμου τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). Ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για λεωφορεία και ΚΤΕΛ.

4. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. ΓΔΟΠ 0000501 ΕΞ 2018/Χ.Π. 464/12/27-2-2018 (ΦΕΚ 687Β 28-2-2018) του Υπουργού Οικονομικών. Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

5. Απόφ. ΕΕΤΤ Αριθ. 843/2/1-3-2018 (ΦΕΚ 973Β 19-3-2018) του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ.


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

Αρχείο Δελτίων Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr